Maligayang pagdating sa iyong account ng mag-aaral!

Mga Libreng Resource na maa-access mo gamit ang IYONG account ng mag-aaral!

 • Magkaroon ng access sa libreng one-on-one na tulong sa takdang-aralin at mga database ng pananaliksik!
 • Mag-check out ng mga aklat, DVD, eBook, at eAudiobook!
  • Mag-check out ng 10 aktwal na item (mga aklat at DVD) nang contact-free sa anumang lokasyon ng silid-aklatan.
  • Mag-download ng 30 digital na item (mga eBook at eAudiobook) nang minsanan.
 • Gamitin ang aming mga printer mula sa bahay! Mag-upload ng ipapa-print online at kunin ito nang contact-free sa iyong lokal na silid-aklatan.
  • May $7.00 na credit sa malayuang pagpapa-print bawat linggo sa anumang lokasyon ng silid-aklatan (black & white at may kulay) sno-isle.org/computers-printing

Para makita ang impormasyon tungkol sa account ng mag-aaral na nasa mas pinipili mong wika, pumunta sa:

English | Español | Marshallese | русский | Tagalog | Український| Tiếng Việt


Mag-log in sa pamamagitan ng button na Mag-log In / Aking Account (Log In / My Account)  sa itaas ng anumang page sa sno-isle.org.

Ang iyong account number ay:

 • Darrington School District: DA + numero ng tanghalian sa paaralan (hal. DA1234)
 • Edmonds School District: ED + ang iyong I.D. number bilang mag-aaral/numero ng tanghalian sa paaralan (hal. ED1234567)
 • Granite Falls School District: GF + numero ng tanghalian sa paaralan (hal. GF1234567)
 • Lake Stevens School District: LS + ang iyong I.D. number bilang mag-aaral (hal. LS123456)
 • Lakewood School District: LW + ang iyong I.D. number bilang mag-aaral (hal. LW123456)
 • Monroe School District: MN + alternatibong numero ng I.D. (hal.MN1234567)
 • Oak Harbor School District: OH + numero ng tanghalian sa paaralan (hal. OH12345)
 • Snohomish School District: SN + ang iyong I.D. number bilang mag-aaral (hal. SN123456)

Ang iyong password/PIN ay 1234

Ito ay libre, walang multa o bayad, at may bisa buong taon, maging kapag summer at bakasyon. Nag-e-expire ang account sa oras na magtapos o umalis ang isang mag-aaral sa distrito. Puwedeng gumamit ng Account ng Mag-aaral bilang pandagdag sa regular na card ng Sno‑Isle Libraries.

Sumusunod sa FERPA ang Programa sa Account ng Mag-aaral.

May mga tanong? sno-isle.org/contact-us