Tài nguyên Cộng đồng Người nhập cư và Người tị nạn

Tại các Hạt Snohomish và Island, có nhiều tổ chức cộng đồng cung cấp dịch vụ cho người nhập cư và người tị nạn. Các tổ chức này có thể giúp bạn tìm kiếm dịch vụ đào tạo việc làm, dịch vụ dịch thuật, hỗ trợ pháp lý và các nhóm hỗ trợ. 

Dịch vụ Người tị nạn và Nhập cư Tây Bắc – Dịch vụ Người tị nạn và Nhập cư Tây bắc phục vụ những người tị nạn và nhập cư ở Hạt Snohomish và Island, đồng thời cung cấp hỗ trợ bằng 40 ngôn ngữ. Các chương trình của họ bao gồm hỗ trợ việc làm và đào tạo, dịch vụ nhập cư và nhập tịch, hỗ trợ phụ huynh và trường học, cũng như các dịch vụ thông dịch và dịch thuật. 

Dự án Quyền của Người nhập cư Tây Bắc – Các Dự án về Quyền của Người Nhập cư Tây Bắc giúp người nhập cư ở Bang Washington chuyển qua hệ thống người nhập cư của Hoa Kỳ để có được tình trạng nhập cư hợp pháp. Họ cung cấp các dịch vụ pháp lý trực tiếp cho người nhập cư, người xin tị nạn và người tị nạn, bất kể tình trạng nhập cư. 

Dịch vụ Người nhập cư và Tị nạn Hạt Snohomish – Hạt Snohomish đã sắp xếp một danh sách các trang web có thể hữu ích cho người nhập cư và người tị nạn ở Hạt Snohomish. Một số tài nguyên có sẵn bên ngoài Hạt Snohomish. 

Trợ giúp về Luật Di trú – Tìm trợ giúp pháp lý cho những người nhập cư trên khắp Hoa Kỳ. Bạn có thể tìm kiếm theo loại hỗ trợ pháp lý cần thiết, đồng thời cũng có thể tìm kiếm các dịch vụ phi pháp lý như ESL, dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội. 

Trợ giúp về Luật Washington – Trợ giúp về Luật Washington đã thu thập các tài nguyên và tư liệu về việc trở thành Công dân Hoa Kỳ, lợi ích công cộng cho người nhập cư, bảo hiểm y tế, làm việc tại Hoa Kỳ, v.v. 

Washington 211 – Quay số 2-1-1 hoặc tìm kiếm trên trang web này để biết các dịch vụ hỗ trợ cho nhiều nhu cầu khác nhau, bao gồm các dịch vụ tái định cư cho người tị nạn, các nhóm hỗ trợ người nhập cư/tị nạn, dịch vụ việc làm cho người nhập cư/tị nạn và các chương trình hỗ trợ tiền mặt. 

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries