Tôi trả lại tài liệu thư viện bằng cách nào?

Đặt các tài liệu bạn mượn vào các thùng được chỉ định bên ngoài thư viện. Nếu hòm thư trả sách đang mở, bạn cũng có thể đặt tài liệu vào hòm thư trả sách bên ngoài. Vui lòng không trả tài liệu ở cửa ra vào.

Cách ly tài liệu

Theo khuyến nghị trong hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) liên bang, tất cả các tài liệu vật lý mà khách hàng trả lại đều được cách ly trong 24 giờ trước khi các khách hàng khác mượn về.

Xin lưu ý, khi các tài liệu vật lý bị cách ly, các tài liệu này sẽ tạm dừng hiển thị trong tài khoản khách hàng sau khi đã được trả lại.

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries