Đăng ký mới

Yêu cầu hội đủ điều kiện

Để lấy thẻ Sno-Isle Libraries:

  • Cư dân của Sno-Isle Libraries District và những người phụ thuộc của họ. Khu vực dịch vụ của quận là các hạt Snohomish hoặc Island chưa hợp nhất, hoặc một thành phố hoặc thị trấn có hợp đồng với hoặc được sát nhập vào Sno-Isle Libraries.
  • Cư dân của các khu vực pháp lý khác trong Tiểu bang Washington cung cấp hỗ trợ thuế công bằng cho dịch vụ thư viện công cộng.
  • Người đóng thuế tài sản của Sno-Isle Libraries District không phải cư dân và những người phụ thuộc của họ.

Back to Top