Các Nguồn Lực Dịch Vụ Xã Hội

Nếu quý vị đang tìm kiếm các nguồn lực địa phương trợ giúp tìm thực phẩm hoặc nhà ở tại các Quận Snohomish và Island, hãy xem qua các nguồn lực mà chúng tôi đã tổng hợp tại đây.

Một số người muốn tìm các danh sách nhiều thông tin để xem tất cả các lựa chọn. Nếu quý vị cũng vậy, thì đây là ba danh sách toàn diện về các dịch vụ của tiểu bang và quận:

Sau đây là danh sách các nguồn lực tập trung được chọn lọc nếu quý vị muốn xem các danh sách cụ thể hơn, không chứa các thông tin không cần thiết.

Nhà ở

Ngân hàng thực phẩm

  • Food Lifeline Food Map - Bản đồ các ngân hàng thực phẩm và các địa điểm thực hiện chương trình cung cấp bữa ăn tại tiểu bang Washington.

Thực phẩm, nơi tạm trú và các nguồn lực khác