Tài khoản sinh viên của bạn

Với một tài khoản học sinh, bạn có quyền truy cập vào bộ sưu tập đầy đủ của Thư viện Sno-Isle, dịch vụ trợ giúp bài tập về nhà, các cơ sở dữ liệu nghiên cứu và nội dung phát trực tuyến. Đây chỉ là một ví dụ về những hoạt động có sẵn.

 • Trợ giúp Bài tập về nhà: Tìm tài liệu hoàn hảo để hỗ trợ cho báo cáo hoặc bài tập tiếp theo của bạn. Nhận dịch vụ gia sư một kèm một từ Brainfuse HelpNow.
 • Bộ sưu tập Thư viện: Tài khoản học sinh cho phép mượn tối đa 30 hạng mục kỹ thuật số trên OverDrive cùng một lúc và tối đa 10 hạng mục hữu hình (sách giấy).
 • In từ xa: Sử dụng tính năng in từ xa và tới nhận bản in tại bất kỳ thư viện nào. Có sẵn cả dịch vụ in đen trắng và in màu.

Để tìm thông tin tài khoản học sinh bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn, hãy truy cập:

English | Español | Marshallese | русский | Tagalog | Український| Tiếng Việt


Điều hướng đến Đăng nhập / Tài khoản của tôi. Nút Đăng nhập/Tài khoản của Tôi nằm ở đầu mỗi trang trên trang web của chúng tôi.

Số tài khoản của bạn là:

 • Darrington School District: DA + Số bữa trưa ở trường (Ví dụ: DA1234)
 • Edmonds School District: ED + Số Căn cước Học sinh/Số bữa trưa ở trường (Ví dụ: ED1234567)
 • Granite Falls School District: GF + Số bữa trưa ở trường (Ví dụ: GF1234567)
 • Lake Stevens School District: LS + Số Căn cước Học sinh (Ví dụ: LS123456)
 • Lakewood School District: LW + Số Căn cước Học sinh (Ví dụ: LW123456)
 • Monroe School District: MN + Số Căn cước thay thế (Ví dụ: MN1234567)
 • Oak Harbor School District: OH + Số bữa trưa ở trường (Ví dụ: OH12345)
 • Snohomish School District: SN + Số Căn cước Học sinh (Ví dụ: SN123456)

Mật khẩu/PIN của bạn là: 1234.

Tài khoản học sinh là miễn phí, không có tiền phạt hoặc lệ phí và có giá trị trong suốt năm, kể cả kỳ nghỉ hè và các ngày nghỉ của trường học. Tài khoản này sẽ hết hạn khi học sinh tốt nghiệp hoặc rời khỏi học khu. Tài khoản học sinh có thể được sử dụng bên cạnh thẻ Sno‑Isle Libraries thông thường.

Chương trình Tài khoản Học sinh tuân thủ luật FERPA.

Bạn có câu hỏi gì không? sno-isle.org/contact-us