Podcasts for Book Lovers

Podcasts are a great way to be entertained while learning and there is something out there for everyone. Book lovers will find inspiration and ideas for items to add to their to-be-read piles with these literary-themed podcasts. All of these podcasts are free. The Ask Us Desk features three library professionals who answer your questions…
View More about Podcasts for Book Lovers

Sách qua thư

Dịch vụ này hoạt động như thế nào? Để bắt đầu sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ phải điền đơn đăng ký. Sẽ mất 2 - 3 ngày làm việc để xét duyệt đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn được chấp thuận sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ nhận được một email xác…
View More about Sách qua thư

Hãy dùng thử Tủ khóa siêu tốc mới của chúng tôi

Bạn không thể tới thư viện để lấy tài liệu trong giờ hành chính thông thường? Hãy gửi tài liệu vào Tủ khóa siêu tốc mới của chúng tôi để truy cập tài liệu một cách tiện lợi. Tủ khóa siêu tốc hiện có tại các địa điểm Thư viện Monroe và Thư viện Camano…
View More about Hãy dùng thử Tủ khóa siêu tốc mới của chúng tôi

Книги по почте

Как предоставляется данная услуга? Для начала следует заполнить форму заявки. Рассмотрение заявки может занять 2–3 рабочих дня. Если заявка на использования услуги будет одобрена, вы получите подтверждение по электронной почте. После одобрения заявки вы сможете резервировать материалы для отправки в Library on Wheels ("Библиотека на колесах"). После получения заказанных материалов они будут отправлены вам. Закончи…
View More about Книги по почте

Попробуйте новые пункты экспресс-выдачи

Не успеваете забрать заказанные материалы из библиотеки в рабочие часы? Закажите получение материалов через пункт экспресс-выдачи и забирайте их в любое удобное время. В настоящее время пункты экспресс-выдачи действуют в библиотеках Monroe и Camano Island. Инструкция по использованию пункта экспресс-выдачи: Найдите в каталоге интересующий вас материал. Выберите «Разместить заказ на». В меню учётной записи выберит…
View More about Попробуйте новые пункты экспресс-выдачи

도서 우편 배

이 서비스는 어떻게 제공됩니까? 이 서비스를 사용하려면 신청서를 작성해야 합니다. 신청서를 검토하는 데는 업무일 기준 2 ~ 3일이 소요될 수 있습니다. 이 서비스에 대한 승인이 이루어지면 확인 이메일이 전송될 것입니다. 신청서가 승인되면 자료를 "이동식 도서관"으로 보내 달라고 요청할 수 있습니다. 요청된 자료를 받으면 저희는 그것을 우편으로 보내 드립니다. 이용이 끝나면 저희에게 다시 우편으로 보내 주십시오…
View More about 도서 우편 배달

邮寄书

此服务如何运作? 如需开始使用此服务,您需要填写申请表。您的申请可能需要 2-3 个工作日才能完成审核。如果您被批准使用此服务,您将收到一封确认电邮。申请批准后,您可以开始预留将要发送到“轮上图书馆”的物品。当我们收到您所请求的物品时,我们会将其邮寄给您。当您使用完毕后,请将其寄回。 谁有资格接受此服务? 该服务是为因长期残疾或新冠疫情影响而无法到图书馆的人士提供的。要符合接受此服务的资格,顾客还必须居住在 Sno-Isle 图书馆地区(斯诺霍米什县和岛县,不包括埃弗里特市和伍德威市)。 我需要多久才能收到物品? 当我们收到您的所有物品,或现有物品已足够填满邮寄信封时,这些物品将经由您的账户借出,并安排运输。从那时起,邮件最多可能需要两周才能送达。为您的借用物品设定截止日期时,我们会将此时间范围考虑在内。 我如何通过邮寄书籍进行预订? 在获批使用此服务后,您可以开始正常预留物品,选择“轮上图书馆”作为取件地点。在此查看物品放置说明。如您需要额外帮助,可以联系图书馆。要求将您的物品送至“轮上图书馆”。 我该如何以邮寄方式归还物品? 此项服务的邮费已预付。您收到的包裹将包括有关如何将物品寄回给我们的说明。可将包裹放在您的邮箱里,也可以放在当地的邮局。 我可以通过邮件收到什么? 我们能够在邮件中寄送的物品数量是由物品的尺寸和重量决定的。一般情况下,我们最多一次可邮寄 5 件物品。 We can send most library materials through the mail. This includes books, DVDs, and audiobooks.但是,我们无法寄送咖啡桌画册、大多数食谱、地图集、电子产品或其他大型或重型物品…
View More about 邮寄书籍
1 - 10 of 11