Tài nguyên Người nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch

English | Español | 中文 | 日本語 | Pусский | Tiếng Việt | 한국어

Các tổ chức tài nguyên này thể góp phần hỗ trợ người nhập người tị nạn cũng như cung cấp thông tin về cách đăng quốc tịch Hoa Kỳ. 

Tài nguyên Người nhập cư và Người tị nạn 

Các tổ chức cộng đồng này có thể hỗ trợ dịch vụ đào tạo việc làm, dịch vụ dịch thuật, hỗ trợ pháp lý và các nhóm hỗ trợ. 

  • Dịch vụ Người tị nạn và Nhập cư Tây Bắc – Dịch vụ Người tị nạn và Nhập cư Tây bắc phục vụ những người tị nạn và nhập cư ở Hạt Snohomish và Island, đồng thời cung cấp hỗ trợ bằng 40 ngôn ngữ. Các chương trình của họ bao gồm hỗ trợ việc làm và đào tạo, dịch vụ nhập cư và nhập tịch, hỗ trợ phụ huynh và trường học, cũng như các dịch vụ thông dịch và dịch thuật. 
  • Dự án Quyền của Người nhập cư Tây Bắc – Các Dự án về Quyền của Người Nhập cư Tây Bắc giúp người nhập cư ở Bang Washington chuyển qua hệ thống người nhập cư của Hoa Kỳ để có được tình trạng nhập cư hợp pháp. Họ cung cấp các dịch vụ pháp lý trực tiếp cho người nhập cư, người xin tị nạn và người tị nạn, bất kể tình trạng nhập cư. 
  • Dịch vụ Người nhập cư và Tị nạn Hạt Snohomish – Hạt Snohomish đã sắp xếp một danh sách các trang web có thể hữu ích cho người nhập cư và người tị nạn ở Hạt Snohomish. Một số tài nguyên có sẵn bên ngoài Hạt Snohomish. 
  • Trợ giúp về Luật Di trú – Tìm trợ giúp pháp lý cho những người nhập cư trên khắp Hoa Kỳ. Bạn có thể tìm kiếm theo loại hỗ trợ pháp lý cần thiết, đồng thời cũng có thể tìm kiếm các dịch vụ phi pháp lý như ESL, dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội. 
  • Trợ giúp về Luật Washington – Trợ giúp về Luật Washington đã thu thập các tài nguyên và tư liệu về việc trở thành Công dân Hoa Kỳ, lợi ích công cộng cho người nhập cư, bảo hiểm y tế, làm việc tại Hoa Kỳ, v.v. 
  • Washington 211 – Quay số 2-1-1 hoặc tìm kiếm trên trang web này để biết các dịch vụ hỗ trợ cho nhiều nhu cầu khác nhau, bao gồm các dịch vụ tái định cư cho người tị nạn, các nhóm hỗ trợ người nhập cư/tị nạn, dịch vụ việc làm cho người nhập cư/tị nạn và các chương trình hỗ trợ tiền mặt. 

Đăng ký Quốc tịch Hoa Kỳ 

Tìm hiểu cách đăng ký quốc tịch bằng cách truy cập các trang web hữu ích dưới đây từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Tìm lớp học và phòng tư vấn quốc tịch.

  • Tìm hiểu Về Quốc tịch- Trang Tìm hiểu Về Quốc tịch chia sẻ các liên kết và thông tin hữu ích về các con đường trở thành công dân, quá trình nhập quốc tịch, phỏng vấn và kỳ thi nhập quốc tịch. 
  • Đăng ký Quốc tịch, opens a new window- Sử dụng trang này để đăng ký quốc tịch trực tuyến. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các biểu mẫu bạn sẽ cần điền và các ưu tiên có thể dành cho bạn. 
  • Bài kiểm tra Công dân Phiên bản 2020- Trang này sẽ giúp bạn tìm hiểu xem bạn cần phải làm bài kiểm tra công dân phiên bản 2020 hay 2008 trong quy trình đăng ký quốc tịch. 
  • Tìm Tài liệu và Tài nguyên Học tập- Truy cập các tài liệu để giúp bạn ôn tập cho các kỳ thi tiếng Anh và công dân. Tài nguyên học tập có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.